Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Regulamin korzystania z wyżywienia 2020

31 sierpnia 2020, Autor: Administrator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi

im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 • Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., nr 6, ze zm.)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 

 1. W przedszkolu funkcjonuje kuchnia przedszkola w ramach prowadzonego żywienia dzieci.

 2. Ze względów lokalowych nie wyodrębnia się oddzielnego pomieszczenia na stołówkę, posiłki spożywane są w salach zajęć dzieci.

 3. Regulamin korzystania z wyżywienia określa zasady odpłatności i warunki korzystania przez dzieci przedszkola z przygotowanych posiłków.

 4. Niniejszy regulamin oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób przyjęty przez przedszkole.

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLNEJ

§ 2

 

 1. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie.

 2. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:

  1. śniadanie I,

  2. śniadanie II,

  3. obiad,

  4. podwieczorek.

 3. Kuchnia przedszkola przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci, na zasadach obowiązujących przepisów Ministerstwa Zdrowia.

 4. Jadłospisy oparte są na zasadach racjonalnego żywienia i opracowywane w systemie tygodniowym. Ich treść ustala intendent i kucharka, a zatwierdza intendent/dyrektor.

 5. Informacja o aktualnym jadłospisie wraz z alergenami wywieszana jest na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany jadłospisu w danym dniu.

 7. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:

  1. śniadanie I: 8.15

  2. śniadanie II: 10.00

  3. obiad: 11.15

  4. podwieczorek: 14.00

 8. Z posiłków można korzystać wyłącznie w placówce (przedszkole nie prowadzi sprzedaży na wynos).

 9. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania nauczycieli w formie pisemnej o alergii pokarmowej dziecka. Dzieci uczulone na składniki danego posiłku otrzymują pełnowartościowy posiłek zamienny.

 

USTALENIE WYSOKOŚCI OPŁAT ZA POSIŁKI

§ 3

 

 1. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

 2. Opłaty za posiłki pokrywają:

  1. rodzice dzieci /prawni opiekunowie

  2. GOPS w Tarnowie Opolskim na zasadach określonych przepisami prawa oraz na podstawie zawartego porozumienia między kierownikiem GOPS a dyrektorem przedszkola.

 3. Wysokość opłaty za posiłki ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 4. Koszt wyżywienia dziecka obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłków - koszt wsadu do kotła.

 5. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez dyrektora przedszkola z intendentem, na podstawie kalkulacji stawki żywieniowej uwzględniającej faktyczne koszty zużytych surowców, zgodnie z normami żywieniowymi.

 6. Rodzice informowani są o wysokości stawki żywieniowej na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym. Informacja umieszczana jest także na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 7. Dla rozliczeń opłaty za wyżywienie dzieci przyjmuje się iloczyn liczby dni roboczych w danym miesiącu oraz łączną liczbę dni faktycznej obecności dziecka w przedszkolu.

 8. Wysokość dziennej stawki żywieniowej dla dzieci korzystających z wyżywienia w przedszkolu wynosi:

  1. śniadanie I: 2,00 zł

  2. śniadanie II, obiad: 3,00 zł

  3. podwieczorek: 2,00 zł

 9. W sytuacji wzrostu kosztu produktów do sporządzania posiłków zgodnie z normami żywieniowymi, dopuszcza się możliwość zmiany stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, po uprzednim uzgodnieniu z organem prowadzącym. Informacja o wprowadzonych zmianach przekazywana jest rodzicom co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

 

 

WNOSZENIE OPŁAT ZA POSIŁKI

§ 4

 

 1. Informacja o wysokości opłaty za wyżywienie dziecka za poszczególny miesiąc znajduje się u intendenta.

 2. Opłatę za wyżywienie za dany miesiąc wnosi się do dnia 20 następnego miesiąca.

 3. Odliczenia dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w stołówce za 1 dzień nieobecności lub 1 dzień rezygnacji z posiłku dokonuje się pod warunkiem, gdy nieobecność lub rezygnacja zostaną zgłoszone najpóźniej w danym dniu do godz. 8.00.

 4. Naliczanie opłat dokonywane jest zgodnie z frekwencją wykazaną w dzienniku zajęć oraz przez program STOPEREK.

 5. W przypadku nieuregulowania opłaty za dany miesiąc w wyznaczonym terminie, rodzice zalegający z opłatą są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia tej opłaty. Pozostają oni dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za wyżywienie dziecka.

 6. W przypadku braku wpłat za posiłki, powyżej 2 miesięcy, dyrektor wzywa rodziców pisemnie, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, do uregulowania zaległości w tym zakresie w terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

 7. Przy braku terminowej płatności naliczane są odsetki, jak od zaległości podatkowych.

 8. Opłaty wnoszone przez GOPS odbywają się na podstawie wystawionych przez przedszkole informacji, z załączoną listą dzieci, którym przyznano dofinansowanie w terminie ustalonym odrębnymi przepisami.

 

 

ZASADY KORZYSTANIA Z WYŻYWIENIA PRZEZ WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA

§ 5

 

 1. Posiłki spożywane są przez dzieci w salach dziennego pobytu.

 2. Personel z obsługi rozkłada talerze, kubki i sztućce. W oddziałach dzieci starszych w czynnościach tych uczestniczą dyżurni.

 3. Posiłki oraz dodatkową porcję posiłku nakłada personel z obsługi.

 4. Nadzór nad dziećmi spożywającymi posiłki sprawują nauczyciele i pomoce nauczyciela.

 5. Jeśli dziecko wymaga pomocy podczas korzystania z posiłku jest mu ona udzielana przez pracowników przedszkola.

 6. Raz w tygodniu (dzień wyznaczony na dany rok szkolny) dzieci same przygotowują sobie śniadanie ze składników przygotowanych przez kuchnię.

 7. W starszych oddziałach dyżurni pomagają w sprzątaniu po posiłku, w młodszych - czynności te wykonuje personel.

 8. Wychowankowie zobowiązani są przestrzegania do właściwego zachowania się podczas posiłku.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6

 

 1. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem żywienia w placówce sprawuje intendent.

 2. W sprawach dotyczących korzystania z wyżywienia, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

 3. Do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice.

 4. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków z niniejszym regulaminem odpowiada dyrektor przedszkola.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.09.2020r.

 

 

 

 

 

...................................

 

Dyrektor przedszkola


 

 

Aktualizacja: 25 lutego 2021

Linki