Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

REGULAMIN PRZEDSZKOLA 2020

31 sierpnia 2020, Autor: Administrator

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

Rok szkolny 2020/2021

 

1. Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 lat do 7 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość dwukrotnego odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Odroczenie nie może trwać dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 16.00

Oddział I 7.00 – 16.00 3 - latki

Oddział II 8.00 – 14.00 5,6 - latki

Oddział III 8.00 – 13.00 4,5 - latki

Oddział IV 7.00 –15.00 5 - latki integracyjny

Oddział V 8.00 – 15.00 6 - latki integracyjny

Oddział VI 6.30 – 16.00 4 - latki

3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 - 13:00

4. Funkcjonowanie placówki określa ,,Procedura organizacji pracy w czasie pandemii COVID – 19”, opracowana na podstawie ,,Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337)”,

5. W ciągu dnia organizację pracy określa ramowy rozkład dnia.

6. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci i odbierania w ustalonych porach, zgodnie z zadeklarowanym czasem ich pobytu w przedszkolu, tak aby nie dezorganizować pracy placówki. Szczegóły dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola regulują opracowane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną procedury (załącznik nr 1), dostępne na stronie Internetowej przedszkola.

7. Zadania i cele przedszkola:

- Opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym wszechstronnym rozwojem wychowanków, pomoc rodzicom w przygotowaniu dzieci do pełnienia obowiązków ucznia.

- Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

- Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

- Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

językowej i religijnej.

- Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami) wychowanków.

 

8. Treści i metody pracy w placówkach wychowania przedszkolnego określają programy zgodnie z Zarządzeniem M.E.N. z dnia 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 01.03.2017 w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego podręczników.

1/2020· „Wokół przedszkola” – MAC, Małgorzata Kwaśniewska, Joanna Lendzion,

Wiesława Żaba-Żabińska

2/2019 ,,Rozwój – wychowanie - edukacja’’ – Nowa Era, Anna Stelmach – Tkacz, Karina

Mucha

3/2020 „Odkrywam siebie” – Program wychowania przedszkolnego- MAC, ”- Wiesława

Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo - MAC

4/2020 ,,Kochamy Dobrego Boga" - Komisja Wychowania Katolickiego bp Marek Mendyk

 

§ 2

 

9. Przedszkole prowadzi 2 oddziały integracyjne skupiające dzieci zdrowe i niepełnosprawne,

działające w oparciu o statut.

10. Dziecko zgłoszone do przedszkola winno uczęszczać regularnie, ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów zgłoszonych wychowawcy grupy.

11. Dyrektor przedszkola na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadkach:

 • utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca, po wyczerpaniu wszelkich środków, w tym ustnego i pisemnego powiadomienia i wobec braku odpowiedzi,

 • W przypadku, kiedy dziecko nie korzysta ze świadczeń przedszkola (bez uzasadnionej przyczyny) przez okres co najmniej 1 miesiąca, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca, po wyczerpaniu wszelkich środków, w tym ustnego i pisemnego powiadomienia i wobec braku odpowiedzi. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.


 

12. Dziecko winno przynieść ze sobą do przedszkola:

 • obuwie zmienne (bezpieczne, wygodne)

 • strój gimnastyczny

 • dzieci leżakujące piżamkę

 • ubranie na zmianę

13. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.

14. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i przedmioty przynoszone przez dzieci do przedszkola.

15. Obowiązki rodziców (opiekunów):

  1. rodzice zobowiązani są do uczęszczania na zebrania ogólne zorganizowane w roku szkolnym oraz zebrania grupowe,

  2. wszystkie sprawy dotyczące dzieci i przedszkola załatwiane są nauczycielem, wychowawcą oraz z dyrektorem przedszkola,

  3. informacje o życiu przedszkola zamieszcza się w kąciku rodziców, rodzice powinni zapoznawać się z nimi na bieżąco,

  4. rodzice winni brać udział w życiu przedszkola, interesować się postępami dziecka, jego zachowaniem,

  5. rodzice winni pomagać w pracy przedszkola,

  6. rodzice winni systematycznie uiszczać odpłatność za wyżywienie zgodnie z ,,Regulaminem korzystana z wyżywienia” i ustaloną kwotę stałą (czesne) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,

  7. rodzice powinni przyprowadzać dziecko wyłącznie zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących choroby zakaźne, a o wszelkich chorobach przewlekłych, alergiach i zaleceniach na bieżąco informować wychowawcę grupy. 

Aktualizacja: 28 kwietnia 2021

Linki