Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

13 czerwca 2018, Autor: Administrator

Klauzula informacyjna

 

Stosownie do treści art. 12-14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady /UE/ 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych/ /Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1/ - dalej: RODO, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego /ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski, zwane dalej „Administratorem”.
 2. Z Inspektoratem Ochrony Danych Osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iodo@opoczta.pl lub poczty tradycyjnej na adres: Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego ul. Ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu, w jakim Administrator je pozyskał i w zakresie niezbędnym do:
 1. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze /na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO/,
 2. wykonania umowy z Administratorem /na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO/.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach i na podstawie wskazanych w ust. 3, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych są:
 1. podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 2. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych /tzw. podmiot przetwarzający/,
 3. inne podmioty, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania/ przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

 1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu, w jakim Administrator je pozyskał, a także po jego zrealizowaniu, przez okres niezbędny do wywiązania się przez Administratora z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych osobowych /w szczególności archiwizacji/ lub okres niezbędny do ewentualnego ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń wobec Pani/Pana lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami wobec Administratora.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:

 

 1. dostępu do swoich danych osobowych,

 

 1. sprostowania swoich danych osobowych, gdy są one nieprawidłowe,

 

 1. uzupełnienia niekompletnych swoich danych osobowych /z uwzględnieniem celów przetwarzania/, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

 

 1. usunięcia swoich danych osobowych, przy czym Administrator, za wyjątkiem określonym w art. 17 ust 3 RODO, ma obowiązek ich usunięcia gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- zgoda, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO została cofnięta, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

- wnosi Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub wnosi Pani/Pan  sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator;

-  dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO;

 

 1. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, gdy:

- kwestionuje Pani/Pan prawidłowość swoich danych osobowych,

- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a  sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu swoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Pani/Pan do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

-  wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu.

 

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu także prawo do:
 1. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w sytuacji gdy przetwarzanie:

- jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoich danych osobowych, które zostały dostarczone Administratorowi,
 2. przesłania swoich danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:

- przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,

 1. żądania by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. Organem właściwym do wniesienia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody /tj. na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO/, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W sytuacji, gdy nie poda Pani/Pan swoich danych osobowych nie będzie możliwe:

- wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

- zawarcie czy też wykonanie umowy.

 1. Pani/Pana dane nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Aktualizacja: 23 stycznia 2019

Linki