Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Regulamin Przedszkola

18 listopada 2018, Autor: Administrator

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

Rok szkolny 2018/2019

 

1.  Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 lat do 7 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość dwukrotnego odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Odroczenie nie może trwać dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 16.00

Oddział I  7.00 – 16.00               3 - latki

Oddział II 8.00 – 14.00               5, 6 - latki

Oddział III 8.00 – 13.00             3 - 4 latki

Oddział IV 7.00 –15.00              5 - 6  latki integracyjny

Oddział V 8.00 – 15.00               4 -  latki integracyjny

Oddział VI 6.30 – 16.00             5 -  latki

3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 - 13:00

4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny na stronie BIP przedszkola.

5. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci i odbierania w ustalonych porach, zgodnie z zawartymi umowami, tak aby nie dezorganizować pracy placówki. Szczegóły dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola regulują opracowane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną procedury (załącznik nr 1), dostępne na stronie Internetowej przedszkola.

6. Zadania i cele przedszkola:

- Opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym wszechstronnym rozwojem wychowanków, pomoc rodzicom w przygotowaniu dzieci do pełnienia obowiązków ucznia.

- Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

- Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

- Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

  językowej i religijnej.

- Przedszkole  realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami) wychowanków.

 

7. Treści i metody pracy w placówkach wychowania przedszkolnego określają programy zgodnie z Zarządzeniem M.E.N. z dnia 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 01.03.2017 w sprawie dopuszczania do użytku  szkolnego podręczników.

1/2018 ,,Kocham przedszkole’’ – WSiP Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek,

2/2018· „Wokół przedszkola” – MAC, Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

3/2018 ,,Trampolina’’ – PWN Małgorzata Janiak, Kamila Witerska

4/2018 ,,Kochamy Dobrego Boga” – Komisja Wychowania Katolickiego bp. Marek Mendyk

 

§ 2

 

8. Przedszkole prowadzi 2 oddziały integracyjne skupiające dzieci zdrowe i niepełnosprawne, 

    działające w oparciu o statut.

 

9. Dziecko zgłoszone  do przedszkola winno uczęszczać regularnie, ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów zgłoszonych wychowawcy grupy.

 

10. Dyrektor przedszkola na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadkach:

 • utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca, po wyczerpaniu wszelkich środków, w tym ustnego i pisemnego powiadomienia i wobec braku odpowiedzi,
 • W przypadku, kiedy dziecko nie korzysta ze świadczeń przedszkola (bez uzasadnionej przyczyny) przez okres co najmniej 1 miesiąca, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca, po wyczerpaniu wszelkich środków, w tym ustnego i pisemnego powiadomienia i wobec braku odpowiedzi. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

11. Dziecko winno przynieść ze sobą do przedszkola:

 • obuwie zmienne (bezpieczne, wygodne)
 • strój gimnastyczny
 • dzieci leżakujące piżamkę

10. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.

11. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

12. Obowiązki rodziców (opiekunów):

 1. rodzice zobowiązani są do uczęszczania na zebrania ogólne zorganizowane w roku szkolnym oraz zebrania grupowe,
 2. wszystkie sprawy dotyczące dzieci i przedszkola załatwiane są nauczycielem, wychowawcą oraz z dyrektorem przedszkola,
 3. informacje o życiu przedszkola zamieszcza się w kąciku rodziców, rodzice powinni zapoznawać się z nimi na bieżąco,
 4. rodzice winni brać udział w życiu przedszkola, interesować się postępami dziecka, jego zachowaniem,
 5. rodzice winni pomagać w pracy przedszkola,
 6. rodzice winni systematycznie uiszczać odpłatność za wyżywienie zgodnie z regulaminem Rady Rodziców  i ustaloną kwotę stałą (czesne) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
 7. rodzice powinni przyprowadzać dziecko w dobrym stanie zdrowia, a o wszelkich chorobach przewlekłych, alergiach i zaleceniach na bieżąco informować wychowawcę grupy.

 

Aktualizacja: 10 sierpnia 2022

Linki