Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA

7 września 2021, Autor: Administrator

 

 

 

 

 

ROCZNY PROGRAM ROZWOJU

 

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM. BŁ. E. BOJANOWSKIEGO

W TARNOWIE OPOLSKIM

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

ZADANIE I: Wzmocnienie edukacji ekologicznej w przedszkolu. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

STANDARD: Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizację zadań szkoły lub placówki oraz zmierza do osiągnięcia celów edukacyjnych i realizacji treści programowych. Organizacja procesu kształcenia w szkole lub placówce zapewnia każdemu uczniowi szansę rozwoju.

SPODZIEWANE EFEKTY: Poszerzanie treści przyrodniczych, szczególnie ekologicznych poprzez właściwie dobrane i zróżnicowane metody pracy; rozbudzanie zainteresowań związanych z ekologią.

 

 

DZIAŁANIA

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Tworzenie warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości ekologicznej dzieci. Zwrócenie uwagi na potrzebę reagowania na problemy ekologiczne, przedstawienie problemów i skutków niepożądanych zmian w środowisku ze zwróceniem uwagi na negatywne skutki działalności człowieka.

 

cały rok

 

 

 

 

 

n-le w grupach

 

 

 

 

2. Promowanie ekologicznych zasad poprzez kontakt dzieci z literaturą dziecięcą, wykorzystanie filmów edukacyjnych, prezentacji multimedialnych o tematyce przyrodniczo – ekologicznej.

 

cały rok

 

 

n-le w grupach

 

3. Proekologiczne gospodarowanie surowcami i materiałami: segregacja odpadów przez dzieci i pracowników do specjalnych pojemników, wykorzystanie materiałów wtórnych do zajęć plastycznych i konstrukcyjnych, zbiórka plastikowych nakrętek.

 

 

cały rok

 

 

 

 

 

 

n-le w grupach

 

 

 

 

 

4. „Skąd się biorą produkty ekologiczne? –

budowanie właściwych nawyków żywieniowych, zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci.

 

kwiecień, maj

 

n-le starszych grup

 

5. Organizowanie sezonowych kącików przyrody, promujących zdrowie i ekologię.

 

cały rok

 

 

n-le w grupach

 

 

6.. „Zielono mi” - pokaz mody ekologicznej – Święto Ziemi
 

kwiecień

 

 

n-le w grupach

 

 

7.Kontynuacja projektu „Kolorowe dni w przedszkolu”

 

cały rok

n-le w grupach

 

 

ZADANIE II: Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro

 

STANDARD: Postawy i zachowania uczniów wskazują na ich moralny, społeczny, emocjonalny i duchowy rozwój oraz odpowiadają uniwersalnym wartościom i uznawanym powszechnie normom postępowania. Szkoła lub placówka podejmuje systematycznie i skutecznie działania wychowawcze, profilaktyczne i opiekuńcze.

 

SPODZIEWANE EFEKTY: Przedszkole uwzględnia wartości uniwersalne w podejmowanych działaniach wychowawczych i dydaktycznych.

 

DZIAŁANIA

TERMIN

REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

1. Przestrzeganie norm i zachowań regulujących współżycie w grupie na zasadzie „kontraktu” wypracowanego wspólnie z dziećmi –

opracowanie kodeksu przedszkolaka.

 

 

cały rok

 

n-le w grupach

 

2. Zajęcia zorganizowane przez nauczycieli w grupie kształtujące postawy koleżeńskości, szacunku do innych i tolerancji z wykorzystaniem literatury

 

 

cały rok

 

n-le w grupach

 

3. Udział dzieci w akademiach z okazji świąt państwowych w strojach galowych

 

cały rok

n-le w grupach

 

4.Realizacja uroczystości w grupach wzmacniających relacje rodzinne:

-Dzień Babci i Dziadka,

-Dzień Mamy,

-Dzień Taty,

-Dzień Dziecka

 

 

 

zgodnie z kalendarzem

 

 

n-le w grupach

 

 

5. Tydzień Dobrych Manier i Życzliwości

listopad

A. Zajda, S. Sitek

n-le w grupach

 

6. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu – Zaświeć się na niebiesko

kwiecień

A. Gancarz, M. Łaba

n-le w grupach

 

7. Kontynuacja innowacji „Mały wolontariat w przedszkolu – pomagam, bo lubię.”

cały rok

J. Bogacka,

B. Siedlak.

n-le w grupach

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizacja: 29 czerwca 2022

Linki