Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Strona główna

 

 

DRODZY RODZICE

DZIECI PRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA

OD 1 WRZEŚNIA 2021


 

Ze względu na obowiązujące nas w dalszym ciągu wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na czas pandemii COVID-19, opracowane w oparciu o przepisy Ministra Zdrowia i GIS zapraszamy do siedziby przedszkola na zebranie informacyjno/organizacyjne:

31.08.2021 r. - godz. 16.30

 • wyłączne rodziców dzieci nowo przyjętych (jeden rodzic/opiekun)

 • przedstawicieli Rady Rodziców (przewodniczący, skarbnik, sekretarz)

 • po jednym przedstawicielu z każdej trójki grupowej (z ubiegłego roku szkolnego)


 

Podczas zebrania obowiązuje zachowanie społecznego dystansu min. 1,5 m, oraz stosowanie środków ochronnych w postaci maseczek oraz dezynfekcji rąk.

    

                                                                                        Z poważaniem dyrektor przedszkola Kinga Patoła


 

 

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W TARNOWIE OPOLSKIM W CZASIE PANDEMII COVID – 19 OBOWIAZUJĄCA OD 01.09.2020r.

opracowana na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337)


 

 • ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 2. W grupie może przebywać do 25 dzieci. (1 dziecko na 1,5 m2)

 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 5. Rodzic/opiekun podpisuje oświadczenie, w którym min. wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu, jeśli zaistnieje taka koniczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych – załącznik nr 1

 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 7. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

 8. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 9. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu odbywa się na terenie przedszkola przy zachowaniu wymaganej odległości, możliwe jest także wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub zdezynfekowaniu sprzętów/przedmiotów do których dzieci będą miały dostęp.

 10. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany..

 11. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 • PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 3. Rodzice i opiekunowie przebywający w szatni do niezbędnego minimum skracają czas pobytu, aby umożliwić innym wejście do placówki.

 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 5. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.

 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 • HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk lub zakładaniu rękawiczek jednorazowych przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

 2. Cały personel przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.

 4. Pomoce nauczyciela odpowiedzialne są za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziałów.  Odpowiadają one także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach zgodnie z ,,Planem Higienicznym” placówki.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 • GASTRONOMIA – WYDAWANIE POSIŁKÓW


 

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników tj. w miarę możliwości zachowanie odległości stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60o C lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

 2. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej przez pomoc nauczyciela. Po zakończonym posiłku naczynia odwożone są do zmywalni.


 


 


 

 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (gabinet terapii pedagogicznej) lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.

 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.

 5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

 6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

 7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 11. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 • PROCEDURA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. Dyrektor przedszkola informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki (zawieszeniu zajęć)/, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

 2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.

 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną a także w przypadku zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik nr 1 do

Procedury organizacji pracy przedszkola

w czasie pandemii COVID – 19

 

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury organizacji pracy przedszkola w czasie pandemii COVID – 19” obowiązującą w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania ,,Procedury organizacji pracy przedszkola w czasie pandemii COVID – 19”, obowiązującej w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim - związanej z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim do: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych,

4. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu, jeśli zaistnieje taka koniczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

Administratorem zebranych danych jest Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, email: ppzoi@op.pl . Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.

 

 

 

……………………………….. ……… ……………………………………

( miejscowość, data) ( podpis rodziców ) 


  

 

 

 

 

 

 

Linki