Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Strona główna

 

Tarnów Opolski 20.10.2020r.


 


 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego

W związku z tym, że w ostatnim czasie obserwujemy znaczny przyrost zachorowań na COVID-19 zarówno na terenie kraju, jaki w naszym województwie proszę rodziców o zwrócenie uwagi na to, aby obowiązujące w placówce procedury dotyczące dezynfekcji rąk, higieny i ochrony osobistej, w szczególności tej dotyczycącej zasłaniania ust i nosa  były obowiązkowo przestrzegane.

Przypominam, że przy kontakcie ze sobą i pracownikami przedszkola rodzice podlegają obowiązkowi zasłaniania ust oraz nosa lub też utrzymywania bezpiecznego dystansu od innych min 1,5 m. Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny uznaje jednocześnie stosowanie zabezpieczenia w postaci przyłbicy za nie wystarczającą ochronę przed zakażeniem.

Przypominam również że rodzice/opiekunowie przebywający w szatni do niezbędnego minimum skracają czas pobytu, aby umożliwić innym wejście do placówki. Nie dopuszczalne są sytuacje, kiedy rodzic przez dłuższy czas pozostaje z dzieckiem na korytarzu, chodzi z dzieckiem po całym przedszkolu czy do toalety. Jeżeli sytuacja nie ulegnie poprawie będę zmuszona zamknąć przedszkole dla rodziców i wzorem innych placówek dzieci będą odbierane przy drzwiach wejściowych przez dyżurującego pracownika.

 

Nie respektowanie powyższych zaleceń może spowodować konieczność kwarantannowania wielu pracowników z kontaktu, a tym samym sparaliżuje pracę przedszkola, stanowić może także dla wszystkich zagrożenie zdrowia i życia.


 

Tarnów Opolski 16.10.2020r.


 


 

Komunikat Dyrektora Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego


 


 

W związku z planowaną przerwą w dostawie energii elektrycznej do tutejszego przedszkola w dniu 22.10.2020r. w godz. 8.00-15.00 zwracam się z prośbą o pozostawienie dzieci, w miarę możliwości w tym dniu w domu. Przedszkole będzie funkcjonowało normalnie w kwestii wyżywienia, jednak nie będę w stanie zapewnić ogrzewania, dostępu do ciepłej wody czy właściwego oświetlenia sal.

Dzieci, które będą musiały przyjść do przedszkola proszę zaopatrzyć w stosowne do przewidywanej temperatury ubranie.


 

 


Drodzy Rodzice!

Zaczęliśmy rok szkolny w oparciu o ,,Procedury organizacji pracy przedszkola w czasie pandemii COVID – 19”, opracowane wg ,,Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja” - wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337)

W związku z tym przypominam o:

 • obowiązku dezynfekcji rąk przed wejściem do przedszkola i obowiązku zakrywania nosa oraz ust
 • obowiązku zachowania dystansu w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i  innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 • skróceniu do minimum czasu pobytu w szatni
 • natychmiastowym opuszczeniu przedszkola i placu zabaw po odebraniu dziecka

Informuję ponad to, że ze względu na dużą liczbę dzieci na podwieczorek a ograniczoną liczbę miejsc, nie ma możliwości wydłużenia pobytu dziecka w przedszkolu, w porównaniu z tym co zostało napisane w karcie lub deklaracji kontynuacji.

W karcie danych identyfikacyjnych proszę o wpisanie rzeczywistego zapotrzebowania na pobyt dziecka w przedszkolu, umożliwiając tym samym innym rodzicom skorzystanie z opieki przedszkolnej.

 

Z poważaniem Kinga Patoła

PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO W TARNOWIE OPOLSKIM W CZASIE PANDEMII COVID – 19 OBOWIAZUJĄCA OD 01.09.2020r.

opracowana na podstawie Wytycznych przeciwepidemicznych GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567 i 1337)


 

 • ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:

 1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.

 2. W grupie może przebywać do 25 dzieci. (1 dziecko na 1,5 m2)

 3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.

 4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 5. Rodzic/opiekun podpisuje oświadczenie, w którym min. wyraża zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu, jeśli zaistnieje taka koniczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych – załącznik nr 1

 6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 7. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.

 8. Personel kuchenny nie powinien kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 9. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu odbywa się na terenie przedszkola przy zachowaniu wymaganej odległości, możliwe jest także wyjście na pobliskie tereny rekreacyjne po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub zdezynfekowaniu sprzętów/przedmiotów do których dzieci będą miały dostęp.

 10. Sprzęt na placu zabaw czyszczony jest każdego dnia z użyciem detergentu lub dezynfekowany..

 11. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka.

 12. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 • PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :

 1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.

 2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 3. Rodzice i opiekunowie przebywający w szatni do niezbędnego minimum skracają czas pobytu, aby umożliwić innym wejście do placówki.

 4. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 5. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.

 6. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 • HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI

 1. Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk lub zakładaniu rękawiczek jednorazowych przez osoby dorosłe, wchodzące do podmiotu.

 2. Cały personel przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu lub zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.

 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.

 4. Pomoce nauczyciela odpowiedzialne są za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziałów.  Odpowiadają one także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach zgodnie z ,,Planem Higienicznym” placówki.

 5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności zostaną zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).

 7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

 • GASTRONOMIA – WYDAWANIE POSIŁKÓW


 

 1. Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w placówce, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności, dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników tj. w miarę możliwości zachowanie odległości stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów. Szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców. mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60o C lub  wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.

 2. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej przez pomoc nauczyciela. Po zakończonym posiłku naczynia odwożone są do zmywalni.


 


 


 

 • PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. Do pracy w podmiocie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

 2. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (gabinet terapii pedagogicznej) lub wydziela obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.

 3. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.

 4. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.

 5. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

 6. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach https://www.gov.pl/web/gis lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa.

 7. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni  przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 8. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.

 9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 10. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 11. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 • PROCEDURA POSTEPOWANIA NA WYPADEK POTWIERDZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:

 1. Dyrektor przedszkola informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu placówki (zawieszeniu zajęć)/, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

 2. Dyrektor przedszkola o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/dziecka informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu oświaty.

 3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor przedszkola zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

Zastrzega się zmianę procedury w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się przedszkole strefą żółtą lub czerwoną a także w przypadku zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

Załącznik nr 1 do

Procedury organizacji pracy przedszkola

w czasie pandemii COVID – 19

 

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

OŚWIADCZENIE RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury organizacji pracy przedszkola w czasie pandemii COVID – 19” obowiązującą w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim.

2. Zobowiązuję się do przestrzegania ,,Procedury organizacji pracy przedszkola w czasie pandemii COVID – 19”, obowiązującej w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim - związanej z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim do: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce.

3. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych,

4. Wyrażam zgodę na mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu w przedszkolu, jeśli zaistnieje taka koniczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

5. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

Administratorem zebranych danych jest Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, email: ppzoi@op.pl . Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.

 

 

 

……………………………….. ……… ……………………………………

( miejscowość, data) ( podpis rodziców ) 


  

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

na terenie  Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w  Tarnowie Opolskim

 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Niniejszy Regulamin określa Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19, dotyczące wszystkich pracowników PPzOI w Tarnowie Op. oraz rodziców dzieci uczęszczających do tej placówki.

 

2. Celem procedur jest:

a. zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

b. umożliwienie rodzicom, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem w domu, podjęcia pracy zawodowej.

 

3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem, dlatego rodzic decydując się na przyprowadzenie  dziecka do placówki jest zobowiązany wypełnić OŚWIADCZENIE, stanowiące załącznik nr 1.

 

§ 1

 

OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI

 

1. Dyrektor ustala regulaminy wewnętrzne i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

2. Współpracuje z organem prowadzącym w celu zapewnienia odpowiednich środków do dezynfekcji.

3. Organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

4. Planuje organizację pracy przedszkola na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji

od rodziców o liczbie dzieci, których rodzice decydują się przyprowadzić do przedszkola w czasie pandemii.

5. Przekazuje rodzicom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o odpowiedzialności za podjętą decyzję, związaną z wysłaniem dziecka do placówki. W związku z powyższym wymagane jest podpisanie odpowiedniej DEKLARACJI stanowiącej załącznik nr 2.

6. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania dziecka lub pracownika: gabinet terapii pedagogicznej - I piętro

7. Wyposaża pomieszczenie w zestaw ochronny w skład, którego wchodzi: 1 przyłbica, 1 fartuch ochronny, 2 półmaski , co najmniej 10 par rękawiczek., płyn do dezynfekcji.

8. Zapewnia w razie konieczności środki ochrony osobistej dla pracowników (rękawiczki, przyłbice, maseczki, fartuchy itd.) oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i powierzchni.

9. Dopilnowuje, aby przy wejściu głównym umieszczono dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, a w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych były mydła antybakteryjne oraz instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk dla dorosłych i dzieci

10. Dopilnowuje, aby w pomieszczeniach przedszkola wisiały instrukcje jak zdejmować rękawiczki jednorazowe, oraz kosz na zużyte rękawiczki.

11. Zapewnia codzienną dezynfekcję placu zabaw. W przypadku braku możliwości dezynfekcji niektórych urządzeń na placu zabaw pozostają one wyłączone z użytkowania za pomocą taśm ograniczających .

12. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

 

 

 

 

§ 2

 

OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 

1. Każdy pracownik przedszkola przebywający w danym dniu na terenie placówki, zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie, z odnotowaniem na wyznaczonej liście.

2. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

3. Do przedszkola wszyscy pracownicy wchodzą i wychodzą tylko przez wejście służbowe.

4. Bezwzględnie przy każdym wejściu/ wyjściu z palcówki/w trakcie pracy odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji  i myją ręce zgodnie z instrukcją mycia rąk.

5. Pracownicy nie przemieszczają się zbędnie po placówce.

6. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, świadcząc tylko działania opiekuńczo - wychowawcze, pozostali kontynuują edukację zdalną w domu:

1) Pracownicy pedagogiczni, pełniący dyżur w placówce:

a. Organizują działania opiekuńczo - wychowawcze odpowiednio do pensum nauczyciela.

b. Wyjaśniają dzieciom, jakie zasady obowiązują w instytucji i dlaczego zostały wprowadzone. Komunikat przekazują w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, bez lęku.

c. Instruują, pokazują techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.

d. Przypominają i dają przykład. Zwracają uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.

e. Przestrzegają ustalonego harmonogramu wyjść do ogrodu. Organizują wyjścia poszczególnych grup na teren ogrodu przedszkolnego tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.

h. Unikają organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

i. Sprawują opiekę, prowadzą zabawy z dziećmi. Organizują codzienną gimnastykę przy otwartych oknach.

2) Pracownicy pedagogiczni, nie pełniący dyżuru w placówce:

a. Wykonują pracę zdalną zgodnie z Rozporządzeniem MEN, dokumentując działania w cotygodniowym sprawozdaniu.

b. W godzinach pracy placówki są „pod telefonem”, aby włączyć się w razie potrzeby w niezbędne działania.

7. Personel obsługowy – pomoce nauczyciela:

a. Usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany.

b. Wietrzą salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę.

c. Wykonują codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych.

d. Dezynfekują powierzchnie dotykowe - poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków.

e. Wyznaczona pomoc nauczyciela dodatkowo czuwa i odpowiada za odizolowanie dziecka,

u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub chorobę COVID-19.

f. Wyznaczona pomoc nauczyciela dokonuje pomiaru temperatury dziecka przy wejściu do przedszkola a następnie prowadzi dziecko do szatni, pomaga mu się przebrać i odprowadza go do Sali, pod opiekę nauczyciela.

8. Pracownicy kuchni oraz intendentka:

a. Przestrzegają warunków wymaganych przepisami prawa, dotyczącymi funkcjonowania zbiorowego żywienia.

b. Wykonują zadania, utrzymują odległość dwóch metrów pomiędzy stanowiskami pracy

c. Oprócz środków higieny osobistej (fartuchów) stosują rękawiczki.

d. Utrzymują wysoką higienę mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

e. Po zakończonej pracy gruntownie dezynfekują powierzchnie, sprzęty i pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz zmywalni.

f. Intendentka dba o czystość magazynu spożywczego. Wstęp do magazynu ma tylko intendentka. Wydaje towar kucharce wystawiając go na stoliku magazynu.

g. Intendentka dba o higieniczny odbiór towaru od dostawców. Zwraca uwagę na ubiór dostawcy: fartuch biały, maseczka, rękawiczki oraz na czystość samochodu, którym dostarczany jest towar. Dostarczane pieczywo powinno być przykryte czystym materiałem, papierem. Dostawca nie wchodzi na teren przedszkola, towar zostawia za drzwiami.

 

§ 3

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

 

1. Rodzice zapoznają się z procedurami opracowanymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19 w przedszkolu i podpisują omówione w § 1 pkt.3 stosowne OŚWIADCZENIE stanowiące załącznik nr 1 i omówioną w § 2 pkt.5 DEKLARACJĘ stanowiącą załącznik nr 2.

2. Przekazują dyrektorowi lub nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka, które są istotne.

3. Nie posyłają do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.

4. Przyprowadzają do przedszkola tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych.

5. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic zobligowany jest do dostarczenia do przedszkola zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie.

6. Gdy dziecko ukończyło 4 lata, rodzice zapewniają mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Z chwilą wejścia dziecka do placówki rodzic zabiera maseczkę do domu.

7. Rodzice zapewniają sobie rękawiczki w celu zasygnalizowania przez dzwonek przyjścia do placówki.

8. Wyjaśniają dziecku, że nie może zabrać do instytucji zabawek i niepotrzebnych przedmiotów.

9. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

10. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

11. Bezwzględnie przy każdym wejściu/wyjściu z palcówki odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.

12. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów z przedszkola.

 

§

 

PRACA PRZEDSZKOLA W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM

 

1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do placówki są zamknięte od 6.30-16.00 Wejście do placówki sygnalizuje się ogólnym dzwonkiem.

2. Ograniczenie liczebności grup:

a. Pierwszeństwo z możliwości skorzystania z przedszkola mają dzieci rodziców obojga pracujących, z których jedno jest: pracownikiem systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracownikiem handlu i przedsiębiorstw realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

b. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do liczby wynikającej z  wyliczeń: ilość m² powierzchni sali podzielona przez 4 m², które powinny przypadać na każde dziecko i każdego opiekuna.

c. Nieobecność dziecka w przedszkolu rodzic/opiekun jest zobowiązany zadeklarować dyrektorowi przedszkola dzień wcześniej lub w danym dniu do godziny 9.00 (telefonicznie lub mailowo).

3. Przyprowadzanie dzieci do placówki:

a. Tylko jedna osoba przyprowadza dziecko do przedszkola, tak aby uniknąć zbędnego gromadzenia się przed drzwiami.

b. Rodzic odprowadza dziecko do drzwi przedszkola, ale nie wchodzi do środka. Jednocześnie zobowiązany jest do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2 metry.

c. Pracownik dyżurujący przy wejściu do przedszkola dokonuje pomiaru temperatury wchodzącemu dziecku.

d. Jeżeli dziecko wykazuje oznaki osoby chorej nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie.

e. Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:30. Po jej upływie wietrzone są pomieszczenia szatni i dezynfekowane wszystkie klamki i poręcze.

4. Odbieranie dzieci z przedszkola:

a. Rodzic sygnalizuje dzwonkiem przy drzwiach wejściowych odbiór dziecka.

b. Nauczyciel odprowadza dziecko do drzwi sali i przekazuje dyżurującej pomocy nauczyciela.

c. W szatni pomoc nauczyciela pomaga dziecku się przebrać.

5. Przedszkole w tym czasie prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą na zasadzie dyżurów pełnionych przez poszczególnych nauczycieli.

6. Zadania dydaktyczne przedszkola są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

§ 5

 

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA

 

1. Dziecko, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

b. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

c. Pomoc nauczyciela bezzwłocznie odizolowuje dziecko do tzw. IZOLATORIUM - wyznaczonego pomieszczeń (gabinet terapii pedagogicznej).

c. Pomoc pozostaje z dzieckiem utrzymując min. 2 m odległości.

d. Nauczyciel bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

e. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu dziecka dzwoni na 999 lub 609-794-670.

2. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

a. Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium.

b. Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

c. Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

§ 6

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

2. Procedury obowiązują do odwołania.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi procedurami mają zastosowanie Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, dostępne na stronie GIS (gis.gov.pl)

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik nr 1

do Procedur Bezpieczeństwa

na terenie PPzOI w Tarnowie Op.

w okresie pandemii COVID-19

 

 

OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn:

 

………………………………………………………………………………………………

( nazwisko i imię dziecka)

 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do PPzOI w Tarnowie Op. w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.

Oświadczam, iż zostałam poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego dziecka i naszych rodzin tj.:

1. mimo wprowadzonych w przedszkolu obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID – 19,

2. w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w przedszkolu (nie tylko na terenie) personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaje sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę,

3. w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu przedszkole zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie przedszkola oraz ich rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę,

4. w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka, zostanie ono natychmiast umieszczone w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, wyposażonym w niezbędne środki ochrony osobistej. Niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka oraz stosowne służby, organy.

5. zostałem/am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 07.06. 2020 r.

6. dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, zażaleń, pretensji do dyrektora PPzOI w Tarnowie Op. oraz organu prowadzącego, będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego, płynącego z obecnej sytuacji w kraju.

 

Tarnów Op.       ,………………… …………………………….

                                    ( data  i podpis rodziców)

 

 

 

Załącznik nr 2

do Procedur Bezpieczeństwa

na terenie PPzOI w Tarnowie Op.

w okresie pandemii COVID-19

……………………………………………..

……………………………………………..

………………………………………………

( Nazwisko i imię oraz adres zamieszkania rodzica)

 

DEKLARACJA RODZICA

Ja niżej podpisana/podpisany oświadczam, że:

 

1. Zapoznałem/łam się z treścią „Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie  Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w  Tarnowie Opolskim”

 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania ,,Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie  Przedszkola Publicznego z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w  Tarnowie Opolskim”, związanych z reżimem sanitarnym, przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. Przyjmuję do wiadomości i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, dziecko nie zostanie w danym dniu przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów chorobowych, po okazaniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego jego stan zdrowia, umożliwiający ponowne przyjęcie.

 

3. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała termometrem:

- przy wejściu dziecka do placówki,

- w razie zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.

 

4. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu.

 

Administratorem zebranych danych jest Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim, email: ppzoi@op.pl . Podstawą przetwarzania danych jest zgoda, która może zostać wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej wycofaniem, w sytuacji podwyższonej temperatury podstawą jest ochrona żywotnych interesów osób przebywających w placówce. Dane zostaną usunięte po zakończeniu roku szkolnego lub po wycofaniu zgody, jeżeli nie wystąpi inna podstawa prawna przetwarzania. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia, usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że Administrator zostanie do tego prawnie zobowiązany. Dane nie będą podlegały profilowaniu ani nie będą przekazywane do państw i organizacji trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich nie podanie uniemożliwi bezpieczne warunki pracy przedszkola.

 

 

 

………………………………..                        ……… ……………………………………

    ( miejscowość, data)                                                               ( podpis rodziców )