Godlo Polski
miski
stokrotki
zabki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Dla rodziców

 

Regulamin elektronicznej ewidencji czasu pobytu dziecka STOPEREK.PL w Przedszkolu Publicznym z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim

§ 1

Imienna Karta Dziecka przeznaczona jest do elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2

Rodzić zobowiązuje się do posiadania karty przy sobie w momencie pozostawiania lub odbierania dziecka z przedszkola.

§ 3

Rodzic może wykupić dodatkowe karty na własność.

§ 4

W przypadku zniszczenia, utraty Karty Dziecka, rodzic / opiekun zobowiązany jest do zakupu nowej. Fakt utraty rodzic / opiekun zgłasza nauczycielowi oddziału, do którego uczęszcza dziecko.

§ 5

Po wejściu do przedszkola rodzic/opiekun rejestruje godzinę przyprowadzenia dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika STOPEREK.PL .

§ 6

Po odebraniu dziecka z sali dydaktycznej lub placu przedszkolnego rodzic / opiekun zaznacza godzinę odbioru dziecka poprzez zbliżenie Karty Dziecka do czytnika.

§ 7

Prawidłowe sczytanie godziny przez czytnik zostanie oznaczone pojedynczym lub podwójnym sygnałem dźwiękowym.

§ 8

W przypadku nie zarejestrowania godziny przyjścia dziecka odpłatność będzie naliczana za pobyt dziecka od godz. 600.

§ 9

W przypadku nie zarejestrowania godziny odbioru dziecka odpłatność za jego pobyt będzie naliczana do godz. 1600.

§ 10

Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.12.2014 r.

Ramowy rozkład dnia

rok szkolny 2018/19

 

6.30 – 8.00

Zabawy dowolne wg. zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne;

 

8.00 – 8.15

Czynności porządkowe po zajęciach porannych, przygotowanie do śniadania, nauka i doskonalenie czynności samoobsługowych i higienicznych. Ćwiczenia poranne bądź zabawa ruchowa uwzględniająca zwiększoną potrzebę ruchu;

 

8.15 – 8.45

Śniadanie – nabywanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków;

 

8.45 – 9.00

Kształtowanie czynności samoobsługowych i nawyków higienicznych;

 

9.00 – 10.00

 

 

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne

 

     10.00 – 10.15

II Śniadanie- wdrażanie dzieci do spożywania owoców i warzyw.                                                                                                                     

10.15 – 11.00

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe.

11.00 – 11.15

Przygotowanie do posiłku, czynności samoobsługowe i higieniczne;

 

11.15 – 11.45

Obiad- wyrabianie nawyków właściwego zachowania się podczas  posiłku.

 

11.45 – 14.00

Pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, obserwacja przyrody, gry i zabawy zorganizowane lub dowolne. W przypadku złych warunków atmosferycznych zabawy w sali, praca indywidualna z dziećmi. Zajęcia dodatkowe, odpoczynek (leżakowanie dla młodszych dzieci);

Wyciszające zabawy przy muzyce, techniki relaksacyjne, słuchanie bajek, cicha praca w kącikach zainteresowań;

 

14.00 – 14.15

Czynności porządkowe po zajęciach i zabawach, czynności higieniczno – sanitarne, przygotowanie do podwieczorku;

 

14.15 – 14.45

Podwieczorek

 

14.45 - 16.00

Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno – techniczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym; prace porządkowe.

 

REGULAMIN

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

Im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Tarnowie Opolskim

Rok szkolny 2018/2019

 

1.  Przedszkole jest placówką opiekuńczo – wychowawczą przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 lat do 7 roku życia. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość dwukrotnego odroczenia spełniania obowiązku szkolnego. Odroczenie nie może trwać dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 6.30 - 16.00

Oddział I  7.00 – 16.00               3 - latki

Oddział II 8.00 – 14.00               5, 6 - latki

Oddział III 8.00 – 13.00             3 - 4 latki

Oddział IV 7.00 –15.00              5 - 6  latki integracyjny

Oddział V 8.00 – 15.00               4 -  latki integracyjny

Oddział VI 6.30 – 16.00             5 -  latki

3. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8:00 - 13:00

4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola reguluje Statut Przedszkola, dostępny na stronie BIP przedszkola.

5. Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dzieci i odbierania w ustalonych porach, zgodnie z zawartymi umowami, tak aby nie dezorganizować pracy placówki. Szczegóły dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola regulują opracowane i zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną procedury (załącznik nr 1), dostępne na stronie Internetowej przedszkola.

6. Zadania i cele przedszkola:

- Opieka nad zdrowiem, bezpieczeństwem, prawidłowym wszechstronnym rozwojem wychowanków, pomoc rodzicom w przygotowaniu dzieci do pełnienia obowiązków ucznia.

- Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

- Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.

- Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

  językowej i religijnej.

- Przedszkole  realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami (opiekunami) wychowanków.

 

7. Treści i metody pracy w placówkach wychowania przedszkolnego określają programy zgodnie z Zarządzeniem M.E.N. z dnia 14.02.2017 w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz Rozporządzeniem MEN z dnia 01.03.2017 w sprawie dopuszczania do użytku  szkolnego podręczników.

1/2018 ,,Kocham przedszkole’’ – WSiP Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska- Mieszek,

2/2018· „Wokół przedszkola” – MAC, Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska

3/2018 ,,Trampolina’’ – PWN Małgorzata Janiak, Kamila Witerska

4/2018 ,,Kochamy Dobrego Boga” – Komisja Wychowania Katolickiego bp. Marek Mendyk

 

§ 2

 

8. Przedszkole prowadzi 2 oddziały integracyjne skupiające dzieci zdrowe i niepełnosprawne, 

    działające w oparciu o statut.

 

9. Dziecko zgłoszone  do przedszkola winno uczęszczać regularnie, ewentualna przerwa w uczęszczaniu może nastąpić tylko z ważnych powodów zgłoszonych wychowawcy grupy.

 

10. Dyrektor przedszkola na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej może skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadkach:

 • utrzymywania się zaległości finansowych względem przedszkola powyżej 1 miesiąca, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca, po wyczerpaniu wszelkich środków, w tym ustnego i pisemnego powiadomienia i wobec braku odpowiedzi,
 • W przypadku, kiedy dziecko nie korzysta ze świadczeń przedszkola (bez uzasadnionej przyczyny) przez okres co najmniej 1 miesiąca, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia na koniec miesiąca, po wyczerpaniu wszelkich środków, w tym ustnego i pisemnego powiadomienia i wobec braku odpowiedzi. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

11. Dziecko winno przynieść ze sobą do przedszkola:

 • obuwie zmienne (bezpieczne, wygodne)
 • strój gimnastyczny
 • dzieci leżakujące piżamkę

10. Ubiór dziecka powinien być wygodny, praktyczny, bezpieczny i dostosowany do warunków atmosferycznych.

11. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zabawki i wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci do przedszkola.

12. Obowiązki rodziców (opiekunów):

 1. rodzice zobowiązani są do uczęszczania na zebrania ogólne zorganizowane w roku szkolnym oraz zebrania grupowe,
 2. wszystkie sprawy dotyczące dzieci i przedszkola załatwiane są nauczycielem, wychowawcą oraz z dyrektorem przedszkola,
 3. informacje o życiu przedszkola zamieszcza się w kąciku rodziców, rodzice powinni zapoznawać się z nimi na bieżąco,
 4. rodzice winni brać udział w życiu przedszkola, interesować się postępami dziecka, jego zachowaniem,
 5. rodzice winni pomagać w pracy przedszkola,
 6. rodzice winni systematycznie uiszczać odpłatność za wyżywienie zgodnie z regulaminem Rady Rodziców  i ustaloną kwotę stałą (czesne) zgodnie z Uchwałą Rady Gminy,
 7. rodzice powinni przyprowadzać dziecko w dobrym stanie zdrowia, a o wszelkich chorobach przewlekłych, alergiach i zaleceniach na bieżąco informować wychowawcę grupy.

 

Linki