Godlo Polski
zabki
misie
stokrotki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

Nasza oferta

Przedszkole proponuje zajęcia :

 • gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,
 • język niemiecki jako język mniejszości narodowej
 • terapia pedagogiczna, psychologiczna, logopedyczna,
 • religia
 • język angielski
 • rytmika

Najważniejszym naszym zadaniem jest wspieranie każdego dziecka w rozwoju zgodnie z jego możliwościami oraz stwarzanie równych szans dzieciom z różnych środowisk, a także wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czym pomagają zatrudnieni w placówce specjaliści.


Chcąc osiągnąć jak najlepsze efekty wykorzystujemy elementy wielu metod pracy wspierających, aktywizujących, takich jak:

 • met. M. Montessori- dziecko przez wykonywanie konkretnych czynności życiowych przygotowuje się do jak najlepszego poznania rzeczywistości. Uczy się czynności życia codziennego, rozwija zmysły i uspołecznia się. Na zajęciach bierze się pod uwagę fakt, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie.
 • met. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne- rozwijanie przez ruch: świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu, ćwiczenia dają poczucie bezpieczeństwa oraz zaufania do siebie i do innych. Wykonywane w grupie, budują więzi grupowe i interpersonalne, stanowią element doskonałej zabawy.
 • met. K. Orffa, R. Labana,Kniesów
 • pedagogika zabawy
 • met. ośrodków pracy- praca metodą ośrodków stwarza wspaniałe warunki dla konkretnego poznania przedmiotów i zjawisk za pomocą wszystkich zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, smaku, węchu. Uczy widzieć, obserwować, badać i rozumieć zjawiska przyrody i zjawiska społeczne, wyciągać wnioski, a więc uczy myślenia.
 • met. Dobrego Startu- służy nauce czytania i pisania, koordynacji wzrokowo- przestrzennej, rozwija pamięć wzrokowo- słuchową. Zajęcia przeprowadza się w formie zabaw i w atmosferze pełnej akceptacji.
 • matematyka E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
 • metody komunikacji wspierającej i wspomagającej ( Blissa, PCS, piktogramy)
 • met. Batii Strauss (aktywne słuchanie muzyki)
 • met Dennisona- ćwiczenia fizyczne aktywizujące obie półkule mózgowe, wpływające na polepszenie koncentracji uwagi, pamięci, myślenia, koordynacji wzrokowo- ruchowej i równowagi.

Nasza placówka we współpracy z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu reprezentowanym przez Mł. Asystenta Promocji Zdrowia i Oswiaty Zdrowotnej, p. Anną Gawęda- Żelińską realizuje programy:

 • " Czyste powietrze wokół nas"

 

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Terapię pedagogiczną na terenie naszego przedszkola prowadzimy w formie indywidualnej. Staramy się stworzyć dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi możliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego na miarę ich możliwości. Bawiąc się z dziećmi szczególną uwagę zwracamy na usprawnianie funkcji słuchowych, wzrokowych, ruchowych i ich właściwej koordynacji. Bardzo często prowadzimy rozmowy indywidualne z dziećmi, organizujemy zabawy, inscenizacje na podstawie tekstów literackich oraz aktywność plastyczną. Stymulujemy i wspieramy, inicjujemy rozwój potrzeb i oczekiwań dzieci związanych z poznawaniem świata, potrzebą aktywności.

Podczas pracy z dzieckiem stosujemy metody wspierające i stymulujące naturalny rozwój dziecka oraz angażujące wiele zmysłów: słuch, wzrok, dotyk. Są to m.in. metody:

 • elementy integracji sensorycznej,
 • elementy Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz,
 • elementy Kinezjologii Edukacyjnej G. Dennisona,
 • muzykoterapia,
 • bajkoterapia,
 • wybrane techniki relaksacyjne,
 • wybrane elementy techniki M. Montesorii,
 • ćwiczenia grafomotoryczne M. Bogdanowicz,
 • „Dziecięca matematyka” E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,
 • elementy Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne,
 • elementy metody Pedagogiki Zabawy.

Cele terapii pedagogicznej:

 • stymulowanie rozwoju dziecka – jest to cel nadrzędny,
 • stymulowanie i usprawnianie rozwoju funkcji psycho – motorycznych,
 • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach,
 • eliminowanie niepowodzeń szkolnych poprzez różne techniki,
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.

 


 

Linki