Godlo Polski
zabki
misie
stokrotki
wesole-nutki
jagodki
sloneczka

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi

im. bł. Edmunda Bojanowskiego  w Tarnowie Opolskim ul. ks. Klimasa 15

Przedszkole Publiczne
z Oddziałami Integracyjnymi
im. bł. Edmunda Bojanowskiego
ul. ks. Klimasa 15, 46-050 Tarnów Opolski

tel: (77) 464 42 61

O nas

Przedszkole Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Edmunda Bojanowskiego
mieści się w dwupiętrowym budynku otoczonym ogrodem.


 

Do dyspozycji dzieci oddanych jest 6 sal zabaw oraz dwa gabinety terapeutyczne.
Sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne,
zabawki i sprzęt dostosowany do możliwości wiekowych dzieci
odpowiednio pogrupowane w stacjach działań.

Przedszkole jest placówką opiekuńczo-wychowawczą;
przeznaczoną dla dzieci zdrowych i niepełnosprawnych w wieku 3-9 lat,
a w szczególnych przypadkach w wieku 2,5 lat.
Obecnie placówka prowadzi 6 oddziałów (w tym dwa integracyjne), do których uczęszcza 129 dzieci.

Cele i Zadania przedszkola:

- objęcie opieką wychowawczo- dydaktyczną wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego i wszechstronnego rozwoju,
- współdziałanie z rodzicami w celu urozmaicenia oddziaływań wychowawczych oraz pogłębianie więzi z rodzicami,
- przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
- rozpoznawanie potencjalnych możliwości dzieci oraz indywidualnych potrzeb dziecka,
- rozpoznawanie przyczyn trudności i niepowodzeń w nauce,
- organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz logopedycznej,
- podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych,
- prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia,
- organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
- dostosowanie programu do tempa rozwoju dzieci oraz ich indywidualnych potrzeb i możliwości,
- umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
Ramowy rozkład dnia uwzględnia ochronę zdrowia , higienę oraz oczekiwania rodziców. Zachowuje właściwe proporcje między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci, uwzględniając założenia podstawy programowej..


Mocne strony przedszkola:

1. Praca z dzieckiem sprawnym inaczej.
2. Wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
3. Wspieranie podejmowanych w przedszkolu działań fachową pomocą specjalistów poprzez działalność zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
4. Włączenie do oferty programowej przedszkola akceptowanych zajęć dodatkowych podnoszących jakość i efektywność placówki : rytmika, j. angielski, gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna.
5. Nieodpłatna i ogólnie dostępna nauka języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.
6. Tworzenie programów własnych i terapeutycznych.
7. Korzystanie z bogatego wachlarza metod w pracy dydaktyczno- wychowawczej.
8. Udzielanie wsparcia rodzicom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
9. Stwarzanie warunków do współuczestnictwa rodziców w procesie wychowania.
10. Wsparcie rodzin dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych.
11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Linki